สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6  
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
จังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8
โครงการตรวจการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2554   1 ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554   1 ประจำเดือนเมษายน 2554
  1 ประจำเดือนมีนาคม 2554   1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
  1 ประจำเดือนมกราคม 2554   1 ประจำเดือนธันวาคม 2553
  1 ประจำเดือนพศจิกายน 2553   1 ประจำเดือนตุลาคม 2553
     
     
1
1
1
1
1
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::

1

1

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557

แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเรื่องการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานบริการและกำหนดเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สำหรับรถมาตรฐาน2(จ) (รถตู้ชนืดพิเศษ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
++ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ++
3
- - ฝ่ายทะเบียนรถ - -
บริการออกใบอนุญาตขับรถ
ออกให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์
รูปแบบใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประจำปี Shop Thur for Tax
(Smart Card)
ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)
ทุกวันเสาร์   เวลา 10.00-16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ติดต่อสอบถาม : ติดต่อสอบถาม :
   โทร.   054-716051    โทร.   054-716047
             054-716050 ต่อ 17              054-716050 ต่อ 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
  1
1โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายเพื่อทำ
             ใบอนุญาตขับรถระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
กำหนดการออกหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ดำเนินการ
สถานที่ดำเนินการ
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ อำเภอเวียงสา
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา
วันที่ 15 มิถุนายน 2557 องค์การบริการส่วนตำบลอวน อำเภอปัว
วันที่ 21 มิถุนายน 2557 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อำเภอเมือง
วันที่ 22 มิถุนายน 2557
(สถานที่ดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
 

 
  ติดต่อสอบถาม :
           สขจ.น่าน       โทร. 054-716051
           สขข.ปัว        โทร. 054-791251
           สขข.เวียงสา โทร. 054-691571
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีประจำปี ในพื้นที่อำเภอห่างไกล1
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
ข้อมูลการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 1ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
          รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
กง 8383
          รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
นข 2142
          รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บท 6826
          รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
1กข 7092
   
ข้อมูลการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
          รถโดยสารประจำทาง
10 1002
          รถโดยสารไม่ประจำทาง
30 0119
          รถบรรทุกไม่ประจำทาง
40 0089
          รถโดยสารส่วนบุคคล
70 0776
          รถบรรทุกประจำทาง
81 0255
   
6
 
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เร่งรณรงค์ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย 111
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กวดขันรถรับ-ส่ง นักเรียน ที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง [Download1][Download2]
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  ได้จัดทำนวัตกรรม ด้านการปรับปรุงบริการ กระบวนการ “จุดแจ้งผลสอบขับรถอย่างเร่งด่วน
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท ทุก ๆ วันเสาร์ 
             เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
8
 
- - - - - ไม่มีข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - -
 
 
9
   
>>> ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2557
   
>>> ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
2557
   

>>> ประมวลภาพกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน
ประจำปีงบประมาณ 2557

   
>>> ประมวลภาพพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย
จากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2556
   
10
   
11
12
   
12
 
13
 

1

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย :: สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เลขที่ 168 หมู่ 7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-716050 (เบอร์กลาง)

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : HOTLINE 1584
เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป