สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6  
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
จังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8
โครงการตรวจการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2554   1 ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554   1 ประจำเดือนเมษายน 2554
  1 ประจำเดือนมีนาคม 2554   1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
  1 ประจำเดือนมกราคม 2554   1 ประจำเดือนธันวาคม 2553
  1 ประจำเดือนพศจิกายน 2553   1 ประจำเดือนตุลาคม 2553
     
     
1
1
1
1
1

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมาย
แสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559
สรุปสาระสำคัญ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การอบรมทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 2522 รุ่นที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคูณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบัณทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถ
ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่ ๓ )
กฏทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558
สรุปการรวมกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
-------------------------------------------

-------------------------------------------

 
 
 
 
  สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานและอาคารที่พักข้าราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
  สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
 
  รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  กิจกรรมศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
 
   
++ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ++
- - ฝ่ายทะเบียนรถ - -
บริการออกใบอนุญาตขับรถ
ออกให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์
รูปแบบใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประจำปี Shop Thur for Tax
(Smart Card)
  ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)
  ทุกวันเสาร์   เวลา 10.00-16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม :
ติดต่อสอบถาม :
โทร.   054-716051
โทร.   054-716047
             
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายเพื่อทำใบอนุญาตขับรถระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการออกหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2559
สถานที่ดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 23 - 24 มกราคม 2559
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 30 - 31 มกราคม 2559
โรงเรียนปัว 4 - 5 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านหลวง 18 - 19 มิถุนายน 2559
(สถานที่ดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
  ติดต่อสอบถาม :  
           สขจ.น่าน       โทร. 054-716051  
           สขข.ปัว        โทร. 054-791251  
           สขข.เวียงสา โทร. 054-691571  
   

นายธีรศักดิ์ เหมทานนท์
ขนส่งจังหวัดน่าน

-------------------------------------------
ร้องเรียน ร้องทุกข์
แบบแสดงความคิดเห็น
-------------------------------------------
แบนเนอร์หน่วยงาน

DLT e-Form

-------------------------------------------

จำนวนผู้เยี่ยมชม
-------------------------------------------

 
 
 

 

จัดทำโดย :: สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เลขที่ 63 หมู่ 7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-716050 (เบอร์กลาง)
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : HOTLINE 1584

เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป