สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6  
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
จังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8
โครงการตรวจการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2554   1 ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554   1 ประจำเดือนเมษายน 2554
  1 ประจำเดือนมีนาคม 2554   1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
  1 ประจำเดือนมกราคม 2554   1 ประจำเดือนธันวาคม 2553
  1 ประจำเดือนพศจิกายน 2553   1 ประจำเดือนตุลาคม 2553
     
     
1
1
1
1
1
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::

1

1

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เรื่อง การอบรมทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก รุ่นที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 1

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายละเอียดและสีของเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่อง อุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ พ.ศ. 2558

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม พ.ศ. 2558

เกณฑ์การพิจารณาจำนวนที่นั่งของรถยนต์นั่งหรือน้ำหนักรถของรถยนต์บรรทุกที่จะขอรับความเห็นชอบ การจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ.2558

ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจำปีนำรถไปตรวจสภาพ

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี ในอัตราค่าธรรมเนียมเท่าเดิม!!

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557

แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเรื่องการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานบริการและกำหนด เครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สำหรับรถมาตรฐาน2(จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ)

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
++ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ++
3
- - ฝ่ายทะเบียนรถ - -
บริการออกใบอนุญาตขับรถ
ออกให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์
รูปแบบใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประจำปี Shop Thur for Tax
(Smart Card)
ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)
ทุกวันเสาร์   เวลา 10.00-16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม :
ติดต่อสอบถาม :
   โทร.   054-716051
   โทร.   054-716047
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
  1
1โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายเพื่อทำ
             ใบอนุญาตขับรถระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
กำหนดการออกหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ดำเนินการ
สถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 โรงเรียนนาน้อย
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 โรงเรียนไตรเขต
   
(สถานที่ดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
 

 
  ติดต่อสอบถาม :
           สขจ.น่าน       โทร. 054-716051
           สขข.ปัว        โทร. 054-791251
           สขข.เวียงสา โทร. 054-691571
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีประจำปี ในพื้นที่อำเภอห่างไกล1
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
ข้อมูลการจดทะเบียนรถ 1ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
6
 
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เร่งรณรงค์ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กวดขันรถรับ-ส่ง นักเรียน ที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง [Download1][Download2]
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  ได้จัดทำนวัตกรรม ด้านการปรับปรุงบริการ กระบวนการ “จุดแจ้งผลสอบขับรถอย่างเร่งด่วน
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท ทุก ๆ วันเสาร์ 
             เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
8
 
สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
9
   
>>>สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ร่วมกับจังหวัดทหารบกน่านและตำรวจภูธรเมืองน่าน
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะจังหวัดน่าน
   
>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัยจังหวัดน่าน  พ.ศ.  2558 >รุ่นที่1 >รุ่นที่2 >รุ่นที่3 >รุ่นที่4 >รุ่นที่5 >รุ่นที่6 >รุ่นที่7 >รุ่นที่8 >รุ่นที่9 >รุ่นที่10 >รุ่นที่11
   
>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงฤดูฝน พ.ศ.2558
   
>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสนามจราจร ประจำปี 2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา
   
>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสนามจราจร ประจำปี 2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน รุ่นที่1,รุ่นที่2,รุ่นที่3
   

>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558

   
>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสายตรวจประชาชนอาสา รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2558
   

>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   
>>>ประมวลภาพกิจกรรม"ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย"ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
2558
   
>>>ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
2558
   

>>>ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อความสุข
ในการสัญจรของประชาชน พ.ศ.2558"

   
>>>ประมวลภาพพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย
จากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2557
   
>>> ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
   

>>>ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2558

   
>>> ประมวลภาพ “ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ”
   
10
   
11
12
   
12
 
13
 

1

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 7/2558
วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2558

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย :: สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เลขที่ 168 หมู่ 7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-716050 (เบอร์กลาง)

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : HOTLINE 1584
เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป