สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6  
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
จังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8
โครงการตรวจการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2554   1 ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554   1 ประจำเดือนเมษายน 2554
  1 ประจำเดือนมีนาคม 2554   1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
  1 ประจำเดือนมกราคม 2554   1 ประจำเดือนธันวาคม 2553
  1 ประจำเดือนพศจิกายน 2553   1 ประจำเดือนตุลาคม 2553
     
     
1
1
1
1
1
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
1
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน โดยนายโกวิท สฤษดิ์อภิรักษ์ ขนส่งจังหวัดน่าน
ทำพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากใช้รถใช้ถนน
เปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2
++ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ++
3
- - ฝ่ายทะเบียนรถ - -
บริการออกใบอนุญาตขับรถ
ออกให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์
รูปแบบใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประจำปี Shop Thur for Tax
(Smart Card)
ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)
ทุกวันเสาร์   เวลา 10.00-16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ติดต่อสอบถาม : ติดต่อสอบถาม :
   โทร.   054-716051    โทร.   054-716047
             054-716050 ต่อ 17              054-716050 ต่อ 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
  1
1โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายเพื่อทำ
             ใบอนุญาตขับรถระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
กำหนดการออกหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ดำเนินการ
สถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 มีนาคม 2557 โรงเรียนแม่จริม อำเภอเมือง
วันที่ 2 มีนาคม 2557

โรงเรียนแม่จริม อำเภอเมือง

วันท ี่8 มีนาคม 2557 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
วันที่ 9 มีนาคม 2557 ที่ว่าการอำเภอสองแคว อำเภอสองแคว
วันที่ 15 มีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
วันที่ 16 มีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คนิง อำเภอเวียงสา
(สถานที่ดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
 

 
  ติดต่อสอบถาม :
           สขจ.น่าน       โทร. 054-710651
           สขข.ปัว        โทร. 054-791251
           สขข.เวียงสา โทร. 054-691571
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีประจำปี ในพื้นที่อำเภอห่างไกล1
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
ข้อมูลการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
          รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
          รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
          รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
          รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
   
ข้อมูลการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
          รถโดยสารประจำทาง
          รถโดยสารไม่ประจำทาง
          รถบรรทุกไม่ประจำทาง
          รถโดยสารส่วนบุคคล
          รถบรรทุกประจำทาง
   
6
 
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กวดขันรถรับ-ส่ง นักเรียน ที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง [Download1][Download2] 1
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  ได้จัดทำนวัตกรรม ด้านการปรับปรุงบริการ กระบวนการ “จุดแจ้งผลสอบขับรถอย่างเร่งด่วน
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท ทุก ๆ วันเสาร์ 
             เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
8
 
- - - - - ไม่มีข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - -
 
 
9
           โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2555
 
           โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556
 
           สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556
 
           โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ.2556
 
          โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2556
 
          ส่งสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" ประจำปีงบประมาณ 2555
 
          โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2556
 
          0โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลแข่งเรือยาวประเพณี จังหวัดน่าน พ.ศ.2556
 
10
   
11
12
   
12
 
13
 

1

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย :: สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เลขที่ 168 หมู่ 7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-716050 (เบอร์กลาง)

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : HOTLINE 1584
เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป