<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::


 
 
 
   
   
   
     
             
           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย :: สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เลขที่ 168 หมู่ 7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-716050
(เบอร์กลาง)
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : HOTLINE 1584
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
 

“พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม”             
             
             


“พัฒนาการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”


<<<<<<<<<<    >>>>>>>>>>

“ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประชาชนพึงพอใจสูงสุด”


             
             
             


“ซื่อสัตย์  โปร่งใส ใส่ใจบริการ”


             
             
             


“ยิ้มแย้มแจ่มใส  ทักทายสวัสดี”


             
             
             
             
   
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
             
1
การจัดตั้ง
           สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดตั้งและเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา ปัจจุบันตั้งอยุ่เลขที่ 168 หมู่ที่ 7 ถนน น่าน - พะเยา ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นอาคารของทางราชการ ขนาด 3 ชั้น พร้อมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
             
อาคารสำนักงาน
           เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
                - ชั้นที่ 1 ใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใช้ปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งใช้เป็นห้องทำงานของขนส่งประจำจังหวัดน่าน ด้วย
                - ชั้นที่ 2 ใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายใบอนุญาตขับรถและฝ่ายวิชาการขนส่ง 
                - ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประชุม ห้องอบรม และห้องเก็บเอกสารเรื่องเดิม
             
อาคารตรวจสภาพรถ
           
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ต่อเนื่องกับอาคารสำนักงานฯ ใช้เป็นโรงงานตรวจสภาพรถและเป็นห้องปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ
             
   
1
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
             
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ 7 ถนนน่าน - พะเยา ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จ.น่าน เป็นอาคารของทางราชการ
ขนาด 3 ชั้น พร้อมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ตั้งอยู่เลขที่ บ้านสวนดอก ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นอาคารของทางราชการ
ขนาด 2 ชั้น พร้อมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นอาคารของทางราชการ
ขนาด 2 ชั้น พร้อมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่
 
 
             
   
1
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
             
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านและสำนักงานขนส่งสาขามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
โดยรับผิดชอบงาน ดังนี้
              - ด้านประกอบการขนส่ง
              - การรับจัดการขนส่ง การสำรวจ รวบรวม จัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลใน
              - การวางแผนการขนส่ง
              - การตรวจตรา ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก
              - การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง ดำเนินการ ด้านสถานีขนส่ง
              - การควบคุมดูแลสถานตรวจสภาพรถ โรงเรียนสอนขับรถและสถานีขนส่งของเอกชน
นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานให้บริการประชาชน ดังนี้
              - การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ
              - การตรวจสภาพรถ
              - การดำเนินการ เกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
              - รวมทั้งงานด้านต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน รับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ ดังนี้
                   - อำเภอเมือง                                    - อำเภอแม่จริม
                   - อำเภอบ้านหลวง                            - อำเภอสันติสุข
                   - อำเภอภูเพียง
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว รับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ ดังนี้
                   - อำเภอปัว                                      - อำเภอท่าวังผา
                   - อำเภอเชียงกลาง                           - อำเภอทุ่งช้าง
                   - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ                  - อำเภอบ่อเกลือ
                   - อำเภอสองแคว
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา รับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ ดังนี้                  
                  - อำเภอเวียงสา
                   - อำเภอนาน้อย
                   - อำเภอนาหมื่น
 
   
1
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
             

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน มีบุคลากรดังนี้
           - ข้าราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง
           - ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 ตำแหน่ง
           - พนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว มีบุคลากรดังนี้
           - ข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
           - ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง
           - พนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา มีบุคลากรดังนี้
           - ข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
           - ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 ตำแหน่ง
           - พนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 
   
1
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
             
1
             
             
   
1
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
                
   
1
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
1
11111111
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::
             
การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางบก

- แผนงานการเชื่อมต่อบริการรถโดยสารประจำทางหมวด 2,3,4 และรถขนาดเล็ก
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค
- แผนงานออกตรวจการสถานตรวจสภาพรถเอกชน

การเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางบก

- โครงการควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพและอุปกรณ์
- โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแล สถานตรวจสภาพรถเอกชนของส่วนภูมิภาค
- โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงรถราชการ
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วยเทศกาลสำคัญประจำปี
- โครงการอบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนในส่วนภูมิภาค
- โครงการสัมมนาผู้บริการโรงเรียนในส่วนภูมิภาค
- โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำใบอนุญาตขับรถให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
- โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการขนส่งทางบก
- โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยรถยนต์
- โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสภาพรถ

การพัฒนางานด้านการบริการประชาชน

- โครงการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
- โครงการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแบบเบ็ตเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
- โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
- โครงการรับชำระภาษีประจำปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ
- โครงการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถต่างภูมิลำเนา
- โครงการใบขับขี่มาตรฐานบริการนอกสถานที่
- โครงการตรวจสอบการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายเพื่อทำใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
- โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
- โครงการชีวิต มั่นคง เยาวชนและประชาชนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
- โครงการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ภาษีรถค้างชำระ

แผนงาน/งาน/โครงการอื่น ๆ

- โครงการพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่ง
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

             
   
1